Scroll down for the explanation in Dutch


What is going to change?

The Dutch government decided that from January 1 2022 it is not possible anymore to deduct your study costs from the income tax. In previous years, such as 2021, you can still use the tax benefit. From January 1 2022 the government introduces the STAP-budget, with this STAP-budget it is not possible anymore to deduct your study costs from the income tax. The STAP-budget has a maximum of €1.000,-, instead of €15.000,- which applies to the tax deduction of training costs.

What does the tax dedication of training costs entail?

If you pay for education yourself, you have the possibility every year to deduct the study costs from the income tax. If you fill in the income tax return with your study costs, your deduction is automatically calculated. You can get back up to € 15.000,- in training costs from you or your tax partner, which can result in a tax benefit of up to 50%. To be allowed to do this, there are a number of conditions:

 • you’re not applicable for students grants (studiefinanciering)

 • costs must be made by you, or your fiscal partner.

 • the education is targeted to your profession, or targets your future profession

It is a tax deduction, which means that the training expenses must always be paid upfront (pre-financed). Furthermore, a threshold of €250,- applies to the training expenses to be deducted for tax purposes.

By adding up all the training costs, subtracting the threshold amount of € 250,-, and if you also receive compensation from your employer, you have to subtract this too, after this you have calculated your deduction. There is a maximum amount of € 15.000,- per year. Are you under 30 years old and are you in the "standard study period"? Then there is no maximum. The standard study period is a maximum period of 5 years during which you mainly study and cannot have a full-time job.

Please note: you may only deduct necessary expenses, such as;

 • Tuition fees, course fees or exam fees.

 • Learning resources that you must have in order to follow the course, such as books or a certain software

For more detailed information, you can take a look at the website of the Dutch tax authorities.


Why is the tax deduction for training costs being removed?

The Dutch government wants to stimulate a new target group: people who are not going to follow a course from their own initiative, but for whom it is important. Think of flex workers, job seekers and workers with a profession for which there is less demand. To achieve this, they have the replacement subsidy scheme STAP-budget. There is no threshold of € 250, and no costs need to be incurred in advance. With the new STAP-budget, the government wants people to choose a training or course more quickly so that they have less chance of becoming unemployed or staying unemployed for a long time.

What does the STAP budget entail?

STAP-budget stands for Stimulans ArbeidsmarktPositie. You can apply for the STAP-budget to finance a training activity (eg, a course). The budget is a maximum of €1.000,- per year (incl. VAT). The personal contribution does not depend on your income but on the costs of the training activity. For example, if the course is more expensive than €1.000,-, you pay the remaining costs yourself. You also do not have to pay for any costs in advance (pre-financing).

As of January 1, 2022, workers and job seekers can apply for the STAP-budget, once a year, at the UWV for training and development, in order to gain a stronger position in the job market. If the application is approved, the amount is paid to the trainer. An annual total budget of 218 million euros is available for the STAP-budget, with an annual room for 200,000 to 300,000 grants divided over 6 application terms.


Weten jullie meer over de aankomende veranderingen in het Nederlandse belastingsysteem met betrekking tot mijn studiekosten?

Wat gaat er veranderen?

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 1 januari 2022 het niet meer mogelijk is om je studiekosten nog af te trekken van de inkomstenbelasting. In voorgaande jaren, zoals 2021, kan je nog gebruik maken van het belastingvoordeel. Vanaf 1 januari 2022 introduceert de overheid het STAP-budget, hiermee is het niet meer mogelijk om je studiekosten meer af te trekken van de inkomstenbelasting. Bij het STAP-budget is er een maximum van €1000,-, in plaats van de €15.000,- die van toepassing is bij de fiscale aftrek van scholingskosten.

Wat houdt de fiscale aftrek van scholingskosten in?

Als je zelf je opleiding betaalt, kun je elk jaar je gemaakte studiekosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Als je de aangifte inkomstenbelasting invult met uw studiekosten wordt automatisch berekend wat jouw aftrek is.Je kan tot €15.000,- aan opleidingskosten van jou of je fiscale partner terugkrijgen, wat een belastingvoordeel tot wel 50% kan opleveren. Om dit te mogen doen, gelden er wel een aantal voorwaarden;

 • kosten moeten gemaakt worden door jou, of je fiscale partner

 • je komt niet meer in aanmerking voor studiefinanciering

 • de opleiding moet gericht zijn op je beroep, of op je toekomstige beroep

Het is een fiscale aftrekpost, waardoor de scholingsuitgaven altijd eerst zelf betaald moeten worden (voorgefinancierd). Verder geldt voor de fiscaal in aftrek te brengen scholingsuitgaven een drempel van €250,-.

Door alle scholingskosten bij elkaar op te tellen, het drempelbedrag van €250,- er van af te trekken, en als je een vergoeding krijg van je werkgever er ook af te trekken, heb je je aftrek berekend. Er is een maximaal bedrag van €15.000,- per jaar. Ben je jonger dan 30 jaar en zit je de ‘standaardstudieperiode’? Dan is er geen maximum. De standaardstudieperiode is een periode van maximaal 5 jaar waarin je vooral studeert en geen volledige baan kunt hebben.

Let op: je mag alleen noodzakelijke kosten aftrekken, denk aan;

 • Collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examen geld.

 • Leermiddelen die je van de opleiding moet hebben, zoals boeken of een bepaalde software.

  Voor meer gedetailleerdere informatie, kan je een kijkje nemen op de website van de rijksoverheid.

Waarom wordt de fiscale aftrek van scholingskosten afgeschaft?

Het kabinet wilt een nieuwe doelgroep stimuleren: mensen die niet uit zichzelf een opleiding gaan volgen, maar voor wie het wel belangrijk is. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met een beroep waar minder vraag naar is. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben ze de vervangende subsidieregeling STAP-budget. Hierbij is er geen sprake van een drempel van €250,-, en hoeven er geen kosten gemaakt te worden van te voren. De overheid wil dat met het nieuwe STAP-budget mensen sneller kiezen voor een opleiding of cursus, zodat zij minder kans hebben om werkloos te worden of dat lang te blijven.

Wat houdt het STAP-budget in?

Het STAP-budget staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie. Je kan het STAP-budget aanvragen voor het financieren van een scholingsactiviteit (eg; een cursus). Het budget is maximaal €1.000,- per jaar (incl. BTW). De eigen bijdrage is niet afhankelijk van je inkomen, maar van de kosten van de scholingsactiviteit. Als bijvoorbeeld de cursus duurder is dan €1.000,-, betaal je de overige kosten zelf. Je hoeft ook geen kosten te maken van te voren (voorfinanciering).

Werkenden en werkzoekenden kunnen dus vanaf 1 januari 2022, 1 keer per jaar, een STAP-budget aanvragen bij het UWV voor scholing en ontwikkeling, om zo een sterkere positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Voor de regeling is een jaarlijks totaal budget beschikbaar van 218 miljoen euro waarmee er jaarlijks ruimte zal zijn voor 200.000 tot 300.000 toekenningen verdeeld over 6 aanvraagtermijnen.

See also:

- What's your relationship with the UWV? (Social Benefits/Uitkering)
- Do you have more information about the UWV? (Social Benefits/Uitkering)
- What's your relationship with the Gemeente (Bijstand, Statushouder)?Did this answer your question?