Scroll down for the explanation in Dutch


What has changed?

The Dutch government decided that from January 1st 2022 it is not possible anymore to deduct your study costs from the income tax. In previous years, such as 2021, you could still use the tax benefit. From March 1st 2022 the government introduces the STAP-budget, with this STAP-budget it is not possible anymore to deduct your study costs from the income tax. The STAP-budget has a maximum of €1.000,-, per year instead of €15.000,- which applied to the tax deduction of training costs.

What did the tax dedication of training costs entail before 2022?

If you paid for education yourself, you had the possibility every year to deduct the study costs from the income tax. If you filled in the income tax return with your study costs, your deduction was automatically calculated. You could get back up to € 15.000,- in training costs from you or your tax partner, which could have resulted in a tax benefit of up to 50%. To be allowed to do this, there were a number of conditions:

 • you’re not applicable for students grants (studiefinanciering)

 • costs must be made by you, or your fiscal partner.

 • the education is targeted to your profession, or targets your future profession

It was a tax deduction, which means that the training expenses must always be paid upfront (pre-financed). Furthermore, a threshold of €250,- applied to the training expenses to be deducted for tax purposes.

By adding up all the training costs, subtracting the threshold amount of € 250,-, and if you have also received compensation from your employer, you could have subtracted this too, after this you had calculated your deduction. There was a maximum amount of € 15.000,- per year. Were you under 30 years old and were you in the "standard study period"? Then there was no maximum. The standard study period was a maximum period of 5 years during which you mainly studied and could not have a full-time job.

Please note: you could only deduct necessary expenses, such as;

 • Tuition fees, course fees or exam fees.

 • Learning resources that you must have in order to follow the course, such as books or a certain software

For more detailed information, you can take a look at the website of the Dutch tax authorities.

Why is the tax deduction for training costs being removed?

The Dutch government wants to stimulate a new target group: people who are not going to follow a course from their own initiative, but for whom it is important. Think of flex workers, job seekers and workers with a profession for which there is less demand. To achieve this, they have the replacement subsidy scheme STAP-budget. There is no threshold of € 250,- and no costs need to be incurred in advance. With the new STAP-budget, the government wants people to choose a training or course more quickly so that they have less chance of becoming unemployed or staying unemployed for a long time.Weten jullie meer over de veranderingen in het Nederlandse belastingsysteem met betrekking tot mijn studiekosten?

Wat is er veranderd?

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 1 januari 2022 het niet meer mogelijk is om je studiekosten nog af te trekken van de inkomstenbelasting. In voorgande jaren, zoals 2021, kon je nog gebruik maken van het belastingvoordeel. Vanaf 1 maart 2022 introduceertde overheid het STAP-budget, hiermee is het niet meer mogelijk om je studiekosten meer af te trekken van de inkomstenbelasting. Bij het STAP-budget is er maximum van € 1.000,- per jaar in plaats van de € 15.000,- die van toepassing was bij de fiscale aftrek van scholingskosten.

Als je zelf je opleiding betaalt, kon je elk jaar je gemaakte studiekosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Als je de aangifte inkomstenbelasting invulde met uw studiekosten werdt automatisch berekend wat jouw aftrek was. Je kon tot €15.000,- aan opleidingskosten van jou of je fiscale partner terugkrijgen, wat een belastingvoordeel tot wel 50% kon opleveren. Om dit te mogen doen, gelden er wel een aantal voorwaarden;

 • kosten moeten gemaakt worden door jou, of je fiscale partner

 • je komt niet meer in aanmerking voor studiefinanciering

 • de opleiding moet gericht zijn op je beroep, of op je toekomstige beroep

Het was een fiscale aftrekpost, waardoor de scholingsuitgaven altijd eerst zelf betaald moeste worden (voorgefinancierd). Verder gold voor de fiscaal in aftrek te brengen scholingsuitgaven een drempel van €250,-.

Door alle scholingskosten bij elkaar op te tellen, het drempelbedrag van €250,- er van af te trekken, en als je een vergoeding kreeg van je werkgever er ook af te trekken, heb je je aftrek berekend. Er was een maximaal bedrag van €15.000,- per jaar. Was je jonger dan 30 jaar en zat je de ‘standaardstudieperiode’? Dan was er geen maximum. De standaardstudieperiode was een periode van maximaal 5 jaar waarin je vooral studeerde en geen volledige baan kon hebben.

Let op: je mocht voor 2022 alleen noodzakelijke kosten aftrekken, denk aan;

 • Collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examen geld.

 • Leermiddelen die je van de opleiding moet hebben, zoals boeken of een bepaalde software.

  Voor meer gedetailleerdere informatie, kan je een kijkje nemen op de website van de rijksoverheid.

Waarom werdt de fiscale aftrek van scholingskosten afgeschaft?

Het kabinet wilt een nieuwe doelgroep stimuleren: mensen die niet uit zichzelf een opleiding gaan volgen, maar voor wie het wel belangrijk is. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met een beroep waar minder vraag naar is. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben ze de vervangende subsidieregeling STAP-budget. Hierbij is er geen sprake van een drempel van €250,-, en hoeven er geen kosten gemaakt te worden van te voren. De overheid wil dat met het nieuwe STAP-budget mensen sneller kiezen voor een opleiding of cursus, zodat zij minder kans hebben om werkloos te worden of dat lang te blijven.

See also:

- What's your relationship with the UWV? (Social Benefits/Uitkering)
- Do you have more information about the UWV? (Social Benefits/Uitkering)
- What's your relationship with the Gemeente (Bijstand, Statushouder)?

- STAP-budget starting in March 2022Did this answer your question?